Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 28/11/2020 – A cutting tool.

a cutting tool

Contents

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 28/11/2020 – Cutting tool.

The diagram below shows the development of the cutting tool in the Stone Age.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Tải bản PDF Tại Đây

cutting tool

Tham khảo:

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 16/01/2020 – Film

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 12/11/2020 – Filter systems.

Sample essay

The diagram illustrates the transformation of the cutting tool between two different time periods within the Stone Age: 1.4 million years ago and 0.8 million years ago.

Overall, despite the similarity of the two cutting tools in terms of size and shape, the cutting tool from the later period shows some distinct improvements in size and effectiveness. 

Both cutting tools are relatively similar in shape and size, being approximately 10 centimeters long. The front view shows that the edges of Tool A are rough, while those of Tool B are smooth, indicating that Tool B is clearly a more effective cutting instrument.

The most distinct difference between the tools is revealed from the side view. While Tool A is irregular, Tool B is significantly slimmer and symmetrical with a regular, flattened shape. From the back view, Tool B looks much wider with a rounder body shape in comparison with Tool A.

153 words

(Written by Ms. Nguyen Thi Thu Huong, IELTS 8.0)

Từ vựng hay trong bài

 • the Stone Age: thời kỳ đồ đá
 • distinct: riêng biệt
 • effectiveness: tính hiệu quả, tính hữu dụng
 • rough: gồ ghề, xù xì
 • smooth: mịn màng
 • instrument: công cụ, dụng cụ
 • reveal: tiết lộ
 • irregular: không thường xuyên
 • slimmer: mảnh mai
 • symmetrical: đối xứng
 • flattenned: làm phẳng

Bài dịch

Biểu đồ minh họa sự biến đổi của công cụ cắt giữa hai khoảng thời gian khác nhau trong thời kỳ đồ đá: 1,4 triệu năm trước và 0,8 triệu năm trước.

Nhìn chung, mặc dù sự giống nhau của hai công cụ cắt về kích thước và hình dạng, công cụ cắt từ thời kỳ sau cho thấy một số cải tiến rõ rệt về kích thước và hiệu quả.

Cả hai dụng cụ cắt đều có hình dạng và kích thước tương đối giống nhau, đều dài khoảng 10 cm. Hình chiếu phía trước cho thấy các cạnh của Dụng cụ A thô, trong khi các cạnh của Dụng cụ B nhẵn, cho thấy rằng Dụng cụ B rõ ràng là một dụng cụ cắt hiệu quả hơn.

Sự khác biệt rõ ràng nhất giữa các công cụ được tiết lộ từ chế độ xem bên. Trong khi Công cụ A không đều, Công cụ B mảnh hơn đáng kể và đối xứng với một hình dạng phẳng, đều đặn. Từ mặt sau, Công cụ B trông rộng hơn nhiều với hình dạng cơ thể tròn hơn so với Công cụ A.

Trong quá trình sử dụng tài liệu của SYM, bạn cần hỗ trợ bạn có thể liên hệ Fanpage SYM English để nhận hỗ trợ nhanh nhất từ SYM.

Để tải thêm nhiều tài liệu học IELTS các bạn vào Group Facebook để tải!

Đăng ký kênh youtube : https://bit.ly/dang-ky-kenh-SYM để xem nhiều video có ích giúp bạn tăng band điểm.

SYM English chúc bạn học IELTS thật tốt..

Ms. Nguyen Thi Thu Huong, IELTS 8.0.

 

Lịch khai giảng Liên hệ Học thử