Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày 5/3/2020 – Music Concerts

music concerts

The graph below shows the percentage of people in different age groups in one city who attended music concerts between 2010 and 2015.

(Biểu đồ dưới đây thể hiện số phần trăm của mọi người ở các độ tuổi khác nhau trong cùng 1 thành phố khi tham gia sự kiện âm nhạc giữa năm 2010 và 2015)

Download và tải bản PDF TẠI ĐÂY

Tham khảo:

Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày 1/2/2020 – Working

Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày 14/3/2020 – Ceramic Pots

Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày 5/3/2020 - Music Concerts 1

Hướng dẫn viết bài

Phân tích đề

  • Topic: music concerts
  • Keywords: percentage, age groups, music concerts
  • Dạng bài: Phân tích biểu đồ đường

Cách viết mở bài

Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày 5/3/2020 - Music Concerts 2

The line graph reveals the percentage of people split by five distinct age brackets who participated in music concerts in a city from 2010 to 2015.

Cách viết tổng quan.

Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày 5/3/2020 - Music Concerts 3

Overall, the attendance rate of city citizens in music concerts was on the increase, with the exception of those aged 55 to 64. Another notable feature is that 16-to-24-year-olds attended by far the most music concerts in the city.

Cách viết thân bài

Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày 5/3/2020 - Music Concerts 4

In 2010, the highest percentage of people going to music concerts was recorded for those aged between 45 and 54, at roughly 50%, as opposed to 40% among the 16-24 and 25-44 age groups each. In contrast, only a quarter of 55-to-64-year-olds and one-tenth of 75-and over-year-olds chose to go to music concerts.

Over the following 5 years, the youngest age group experienced the fastest growth of 30%, reaching a peak of 70% of concert attendees at the end of the period. The participation of those aged 25-44 plunged to 30% in 2011 before making a recovery to over a half in 2015, whereas there was a gradual rise to 50% in the data of those from 25 to 44. The attendance levels of the two most senior groups were 20% each at the end of the period.

Bài mẫu hoàn chỉnh

The line graph reveals the percentage of people split by five distinct age brackets who participated in music concerts in a city from 2010 to 2015.

Overall, the attendance rate of city citizens in music concerts was on the increase, with the exception of those aged 55 to 64. Another notable feature is that 16-to-24-year-olds attended by far the most music concerts in the city.

In 2010, the highest percentage of people going to music concerts was recorded for those aged between 45 and 54, at roughly 50%, as opposed to 40% among the 16-24 and 25-44 age groups each. In contrast, only a quarter of 55-to-64-year-olds and one-tenth of 75-and over-year-olds chose to go to music concerts.

Over the following 5 years, the youngest age group experienced the fastest growth of 30%, reaching a peak of 70% of concert attendees at the end of the period. The participation of those aged 25-44 plunged to 30% in 2011 before making a recovery to over a half in 2015, whereas there was a gradual rise to 50% in the data of those from 25 to 44. The attendance levels of the two most senior groups were 20% each at the end of the period.

(205 words)

Written by Ms. Thu Huong Nguyen – IELTS 8.0

Paraphrase keywords

  • to show = to reveal
  • different age groups = to distinct age brackets
  • people who participate in music concerts = people going to music concerts = concert attendees

Các từ vựng hay trong bài

  • the exception of: với ngoại lệ
  • to reach a peak of đạt đỉnh
  • to plunge: giảm xuống

Bài dịch

Biểu đồ đường biểu thị tỷ lệ phần trăm số người được chia theo năm độ tuổi khác nhau đã tham gia các buổi hòa nhạc ở một thành phố từ năm 2010 đến năm 2015.

Nhìn chung, tỷ lệ người dân thành phố tham dự các buổi hòa nhạc ngày càng tăng, ngoại trừ những người từ 55 đến 64 tuổi. Một đặc điểm đáng chú ý khác là từ 16 đến 24 tuổi đến nay đã tham dự nhiều buổi hòa nhạc nhất trong thành phố. .

Trong năm 2010, tỷ lệ người đi xem buổi hòa nhạc cao nhất được ghi nhận ở những người từ 45 đến 54 tuổi, vào khoảng 50%, trái ngược với 40% ở các nhóm tuổi 16-24 và 25-44. Ngược lại, chỉ 1/4 số người từ 55 đến 64 tuổi và 1/10 số người từ 75 tuổi trở lên chọn đến các buổi hòa nhạc.

Trong 5 năm sau đó, nhóm tuổi trẻ nhất có mức tăng trưởng nhanh nhất là 30%, đạt mức cao nhất là 70% số người tham dự buổi hòa nhạc vào cuối thời kỳ. Mức độ tham gia của những người từ 25-44 tuổi giảm xuống 30% vào năm 2011 trước khi phục hồi lên hơn một nửa vào năm 2015, trong khi có sự gia tăng dần lên 50% trong dữ liệu của những người từ 25 đến 44. Sự tham gia của hai nhóm cao tuổi nhất là 20% mỗi nhóm vào cuối kỳ.

Trong quá trình sử dụng tài liệu của SYM, bạn cần hỗ trợ bạn có thể liên hệ Fanpage SYM English để nhận hỗ trợ nhanh nhất từ SYM.

Để tải thêm nhiều tài liệu học IELTS các bạn vào Group Facebook để tải!

Đăng ký kênh youtube : https://bit.ly/dang-ky-kenh-SYM để xem nhiều video có ích giúp bạn tăng band điểm.

SYM English chúc bạn học IELTS thật tốt với bài mẫu Music Concerts.

Ms. Nguyen Thi Thu Huong, IELTS 8.0.

Lịch khai giảng Liên hệ Học thử