Category Archives: Writing Task 1

Writing Task 1

Tổng Hợp Bài Mẫu IELTS Writing Task 1 Khó 2019 – 2020

Bài mẫu IELTS Writing task 1 khó

SYM English tổng hợp bài mẫu IELTS Writing Task 1 khó và phương pháp làm nhằm giúp các bạn  có những đánh giá thực tế và tổng quan nhất về xu hướng ra đề cũng như độ khó của bài thi. Tải bản pdf Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing Task 1 khó 2019 – […]

Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày 30/4/2020 – Coffee Producing

coffee producing

Bài này là bài mẫu và phân tích chi tiết cho bài IELTS Writing Task 1, chủ đề Coffee Producing The bar chart below shows data on the top four coffee-producing countries in the world from 2011 to 2013 (Biểu đồ cột dưới đây thể hiện dữ liệu 4 quốc gia đứng đầu sản xuất […]

Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày 21/3/2020 – Compost

compost

The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost). Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Download và tải bản PDF TẠI ĐÂY Tham khảo: Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày 25/4/2020 – Cinema once a month Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày […]

Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày 14/3/2020 – Ceramic Pots

ceramic pots

The diagram below shows one way of manufacturing ceramic pots. Download và tải bản PDF TẠI ĐÂY Tham khảo: Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày 21/3/2020 – Compost [Band 7.0+] Cách viết bài Map trong Writing Task 1 (Academic) – Đặc điểm, cách viết và lưu ý Nguồn hình ảnh: IELTS Nguyễn Huyền Hướng dẫn […]

Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày 7/3/2020 – Higher Education

higher education

The bar chart shows the percentage of young people in higher education in 2000, 2005 and 2010. (Biểu đồ cột thể hiện số phần trăm của những người trẻ học đại học vào năm 2000, 2005 và 2010) Download và tải bản PDF TẠI ĐÂY Tham khảo: Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày 16/1/2020 – […]

Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày 5/3/2020 – Music Concerts

music concerts

The graph below shows the percentage of people in different age groups in one city who attended music concerts between 2010 and 2015. (Biểu đồ dưới đây thể hiện số phần trăm của mọi người ở các độ tuổi khác nhau trong cùng 1 thành phố khi tham gia sự kiện âm nhạc giữa năm […]

Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày 13/2/2020 – Money Investment.

Money Investment

Dưới đây là bài mẫu và phân tích chi tiết cho bài IELTS Writing Task 1 chủ đề Money Investment. The bar chart below shows the amount of money invested in each category from five organizations. (Biểu đồ cột dưới đây thể hiện số tiền được đầu tư vào mỗi danh mục từ 5 tổ […]

Lịch khai giảng Liên hệ Học thử