Category Archives: Writing Task 2

Writing Task 2

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 11/1/2020 – Spoken communication vs written communication

spoke communication

Spoken communication is more powerful than written communication. To what extent do you agree or disagree? (Giao tiếng bằng lời nói có tác động mạnh hơn giao tiếp bằng chữ viết. Ở mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?) Download và tải bản PDF TẠI ĐÂY  Tham khảo: Bài mẫu đề thi IELTS […]

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 Ngày 4/1/2020 – TV channels

TV Channels

Dưới đây là bài mẫu và phân tích chi tiết cho bài IELTS Writing Task 2 chủ đề TV channels Today, TV channels provide men’s sport show more than women’s sport show. Why? Should TV channels give equal time for women’s sport and men’s sport? (Ngày nay, các kênh TV cung cấp nhiều chương trình […]

Bài Mẫu Writing Task 2 Ngày 21/3/2020 – Live Performance.

live performance

Watching a live performance such as a play, concert, or sporting event is more enjoyable than watching the same event on television. To what extent do you agree or disagree with this statement? (Xem 1 buổi biểu diễn trực tiếp như 1 vở kịch, 1 buổi hoà nhạc hoặc sự kiện thể thao sẽ có […]

Bài Mẫu Writing Task 2 Ngày 14/3/2020 – Advertisement

advertisement

Advertisements are becoming more and more common in our everyday life. Is it a positive or negative development?  (Quảng cáo đang trở nên phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đây là sự phát triển tích cực hay tiêu cực?) Download và tải bản PDF Advertisements TẠI ĐÂY Tham khảo: Bài Mẫu […]

Bài Mẫu Writing Task 2 Ngày 22/2/2020 – Online Shopping

Online shopping

Online shopping is becoming more popular. How could this trend affect our environment and the kinds of work required? (Mua sắm trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến. Điều này có ảnh hưởng gì tới môi trường của chúng ta và các loại công việc cần thiết?) Download và tải bản PDF TẠI ĐÂY […]

Bài Mẫu Writing Task 2 Ngày 13/3/2020 – Reading Books

reading books

Reading books là một chủ đề khá mới trong Writing, chúng ta cùng làm đề này nhé Đề thi 13/3/2020: Some people believe that reading stories from a book is better than watching TV or playing computer games for children. To what extent do you agree or disagree? (Một số người tin rằng trẻ em […]

Bài Mẫu Writing Task 2 Ngày 8/2/2020 – Social Media

social media

Đề thi IELTS Writing ngày 8/2/2020 The use of social media is replacing face-to-face interaction among many people in society. Do you think the advantages outweigh the disadvantages? (Mạng xã hội đang dần thay thế những tương tác trực tiếp trong xã hội ngày nay. Bạn nghĩ lợi ích chó hơn bất lợi hay không?) […]

Bài Mẫu Writing Task 2 Ngày 1/2/2020 – Sugar-based Drinks.

sugar-based drinks

People are having more and more sugar-based drinks. What are the reasons? What are the solutions to make people drink less? (Mội người ngày càng sử dụng nhiều đồ uống có đường. Lý do là gì? Giải pháp để mọi người sử dụng loại đồ uống này ít hơn là gì?) Download và tải bản […]

Plan for the future – Bài mẫu Writing Task 2 ngày 27/04/2019

Plan for the future

Đề thi IELTS ngày 27/4/2019 – Plan for the future Some people think that planning for the future is a waste of time. They believe it is more important to focus on the present. To what extent agree/disagree? (Một số người nghĩ rằng lập kế hoạch cho tương lai là lãng phí thời gian. Họ […]

Lịch khai giảng Liên hệ Học thử