Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày 1/2/2020 – People working in different sectors

People working in different sectors

Dưới đây là bài mẫu và phân tích chi tiết cho bài IELTS Writing Task 1 chủ đề People working in different sectors The charts show the percentage of people working in different sectors in town A and B in two years 1960 and 2010. (Biểu đồ thể hiện số phần trăm người làm việc […]

Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày 18/1/2020 – Ethanol Fuel.

ethanol fuel

Dưới đây là bài mẫu và phân tích chi tiết cho bài IELTS Writing Task 1 chủ đề Ethanol Fuel The diagram below shows how ethanol fuel is produced from corn (Sơ đồ dưới đây chỉ ra cách nhiên liệu ethanol được tạo ra từ ngô)  Download và tải bản PDF chủ đề Ethanol Fuel […]

Bài Mẫu Writing Task 1 – New Zealand Population

population

The line graph shows the percentage of New Zealand population from 1950 to 2050. (Biểu đồ đường thể hiện số phần trăm của dân số New Zealand từ năm 1950 đến 2050) Download và tải bản PDF TẠI ĐÂY Tham khảo: Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 21/05/2020 – Internet usage Contents1 Hướng dẫn […]

Bài Mẫu Writing Task 1 ngày 4/1/2020 – Vehicles

vehicles

The table gives information about five types of vehicles registered in Australia in 2010, 2012 and 2014. (Bảng dưới đây cung cấp thông tin về 3 loai phương tiện giao thông được đăng kí tai Úc vào năm 2021, 2012 và 2014) Download và tải bản PDF  TẠI ĐÂY Tham khảo: Bài mẫu IELTS Writing […]

Bài Mẫu Writing Task 2 Ngày 21/3/2020 – Live Performance.

live performance

Watching a live performance such as a play, concert, or sporting event is more enjoyable than watching the same event on television. To what extent do you agree or disagree with this statement? (Xem 1 buổi biểu diễn trực tiếp như 1 vở kịch, 1 buổi hoà nhạc hoặc sự kiện thể thao sẽ có […]

Bài Mẫu Writing Task 2 Ngày 14/3/2020 – Advertisement

advertisement

Advertisements are becoming more and more common in our everyday life. Is it a positive or negative development?  (Quảng cáo đang trở nên phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đây là sự phát triển tích cực hay tiêu cực?) Download và tải bản PDF Advertisements TẠI ĐÂY Tham khảo: Bài Mẫu […]

Bài Mẫu Writing Task 2 Ngày 22/2/2020 – Online Shopping

Online shopping

Online shopping is becoming more popular. How could this trend affect our environment and the kinds of work required? (Mua sắm trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến. Điều này có ảnh hưởng gì tới môi trường của chúng ta và các loại công việc cần thiết?) Download và tải bản PDF TẠI ĐÂY […]

Bài Mẫu Writing Task 2 Ngày 13/3/2020 – Reading Books

reading books

Reading books là một chủ đề khá mới trong Writing, chúng ta cùng làm đề này nhé Đề thi 13/3/2020: Some people believe that reading stories from a book is better than watching TV or playing computer games for children. To what extent do you agree or disagree? (Một số người tin rằng trẻ em […]

Lịch khai giảng Liên hệ Học thử