Category Archives: Writing Task 2

Writing Task 2

Bài mẫu Writing task 2 ngày 6/7/2019 – Local foods

Local foods

Many foods are shipped from far away. Some people think that eating local foods is more environmentally and economically beneficial. Do you think the advantages outweigh its disadvantages? (Rất nhiều thức ăn được vận chuyển từ nơi xa đến. Một số người nghĩ rằng đồ ăn địa phương sẽ có lợi ích về mội trường […]

Bài mẫu Writing Task 2 ngày 17/09/2020- Plastic containers

Plastic containers

In many countries, plastic containers have become more popular than ever. They are used in many businesses such as the food and drink industry. Do you think the advantages of this outweigh its disadvantages? (Ở nhiều nước, bao bì nhựa trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Chúng được sử dụng trong nhiều trong […]

Bài mẫu Writing Task 2 ngày 08/11/2014 – Crime.

Crime

Đề thi IELTS ngày 08/11/2014 – Some people believe that crime is a result of social problems and poverty, others think that crime is a result of a bad person’s nature. Discuss both views and give your opinion. (Một số người tin rằng tội phạm là kết quả của những vấn đề xã hội và sự […]

Bài mẫu đề thi IELTS Writing 6/4/2019 – Natural world.

Natural world

Dưới đây là bài mẫu và phân tích chi tiết cho bài IELTS Writing Task 1 chủ đề Natural world. People have little understanding of the importance of the natural world. What are the reasons and how can people learn more about the natural world? ( Mọi người chưa hiểu hết được tầm quan trọng […]

Education & Success – Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 27/06/2020

Success

Some people think the qualities a person needs to become successful in today’s world cannot be learned at a university or similar academic institution. To what extent do you agree or disagree? ( Một số người nghĩ rằng phẩm chất 1 người cần để thành công trong thế giới ngày nay không thể học tại […]

Bài mẫu đề thi IELTS Writing 19/10/2019 – Travelling

travelling

Many people are now spending more and more time travelling to work or school, some people believe that this is a negative development, while others think there are some benefits. Discuss both views and give your opinion. ( Ngày nay, nhiều người dành nhiều thời gian hơn để di chuyển tới nơi làm việc hoặc […]

Bài mẫu đề thi IELTS Writing 09/02/2019 – Communication

Communication

In most successful organisations, some people believe that communication between managers and workers is important, other people say that other factors are more important. What is your opinion? (Trong những tổ chức thành công nhất, một số người tin rằng giao tiếp giữa quản lý và nhân viên là quan trọng, một số người khác nói […]

Lịch khai giảng Liên hệ Học thử