Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 21/05/2020 – Internet usage

Contents

Đề thi IELTS ngày 21/05/2020 – Internet usage

The charts show the info about the use of the Internet in five countries in Europe in 2000.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Tải bản pdf bài mẫu chủ đề Internet usage TẠI ĐÂY

Tham khảo:

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 16/01/2020 – Film

Internet usage
Internet usage

HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT BÀI 

MỞ BÀI

Mở bài bao gồm 1 câu, được viết bằng cách paraphrase từ/ cụm từ trong đề bài. Dạng bài ở đây là Kết hợp (Mixed graphs), nên chúng ta dùng 1 câu ghép, gồm 2 mệnh đề, mỗi mệnh đề giới thiệu một biểu đồ

                                                                                                                                      Internet usage

Mở bài hoàn chỉnh của bài mẫu Internet usage

The bar chart indicates the percentage of people in five different European countries who had access to the Internet, while the pie chart depicts the level of spending on shopping online.

(Biểu đồ thanh cho biết tỷ lệ phần trăm người dân ở năm quốc gia châu Âu khác nhau đã truy cập Internet, trong khi biểu đồ hình tròn mô tả mức chi tiêu cho việc mua sắm trực tuyến.)

TỔNG QUAN

Chúng ta viết 1-2 câu cho phần tổng quan bằng cách tìm ra đặc điểm tổng quan cho mỗi biểu đồ. Biểu đồ chúng ta đang nghiên cứu là dạng Biểu đồ so sánh, vì vậy hãy để ý những số liệu cao nhất/ thâp nhất biểu đồ nhé.

Internet usage
Internet usage

Tổng quan hoàn chỉnh của bài mẫu Internet usage

Overall, Sweden and the UK had the greatest percentages of Internet users, and also the largest amount of online spending. In contrast, Spain was the country with the lowest Internet usage and also the lowest expense on Internet shopping. 

(Nhìn chung, Thụy Điển và Vương quốc Anh có tỷ lệ người dùng Internet cao nhất và cũng có số lượng chi tiêu trực tuyến lớn nhất. Ngược lại, Tây Ban Nha là quốc gia có mức sử dụng Internet thấp nhất và cũng có chi phí mua sắm trên Internet thấp nhất.)

THÂN BÀI

Đối với dạng Mixed graphs, chúng ta viết một thân bài riêng cho mỗi biểu đồ bạn nhé. Mỗi thân bài chỉ bao gồm khoảng 3-4 câu, trong đó các bạn chỉ chọn ra các đặc điểm quan trọng (Key features) và so sánh chúng bạn nhé.

Internet usage
Internet usage

Thân bài hoàn chỉnh của bài mẫu Internet usage

In the year 2000, Internet users in Sweden accounted for 35% of this country’s population, compared to 20% of the British. Merely 5% of people in Spain were Netizens, which was half of the figure for France (10%) and only one-third of the figure for Germany (15%).
(Vào năm 2000, người dùng Internet ở Thụy Điển chiếm 35% dân số nước này, so với 20% của người Anh. Chỉ có 5% người ở Tây Ban Nha là Cư dân mạng, bằng một nửa con số của Pháp (10%) và chỉ bằng một phần ba so với con số của Đức (15%).
With regard to online shopping expenditure, British people spent the highest budget for online shopping, at 87 pounds, followed by the Swedish at 76 pounds. The French and Germans allocated similar amounts of money for the Internet, at 57 pounds and 46 pounds respectively, compared to merely 10 pounds which Internet users in Spain spent on online shopping.
(Về chi tiêu mua sắm trực tuyến, người Anh đã chi ngân sách cao nhất cho mua sắm trực tuyến, 87 bảng, tiếp theo là người Thụy Điển với 76 bảng. Người Pháp và người Đức đã phân bổ số tiền tương tự cho Internet, lần lượt là 57 bảng Anh và 46 bảng Anh, so với chỉ 10 bảng Anh mà người dùng Internet ở Tây Ban Nha chi cho mua sắm trực tuyến.)

BÀI MẪU HOÀN CHỈNH

The bar chart indicates the percentage of people in five different European countries who had access to the Internet, while the pie chart depicts the level of spending on shopping online.

Overall, Sweden and the UK had the greatest percentages of Internet users, and also the largest amount of online spending. In contrast, Spain was the country with the lowest Internet usage and also the lowest expense on Internet shopping. 

In the year 2000, Internet users in Sweden accounted for 35% of this country’s population, compared to 20% of the British. Merely 5% of people in Spain were Netizens, which was half of the figure for France (10%) and only one-third of the figure for Germany (15%).

With regard to online shopping expenditure, British people spent the highest budget for online shopping, at 87 pounds, followed by the Swedish at 76 pounds. The French and Germans allocated similar amounts of money for the Internet, at 57 pounds and 46 pounds respectively, compared to merely 10 pounds which Internet users in Spain spent on online shopping.

175 words

(Written by Ms Nguyen Thi Thu Huong, IELTS 8.0)

BÀI DỊCH

Biểu đồ thanh cho biết tỷ lệ phần trăm người dân ở năm quốc gia châu Âu khác nhau đã truy cập Internet, trong khi biểu đồ hình tròn mô tả mức chi tiêu cho việc mua sắm trực tuyến.
Nhìn chung, Thụy Điển và Vương quốc Anh có tỷ lệ người dùng Internet cao nhất và cũng có số lượng chi tiêu trực tuyến lớn nhất. Ngược lại, Tây Ban Nha là quốc gia có mức sử dụng Internet thấp nhất và cũng có chi phí mua sắm trên Internet thấp nhất.
Vào năm 2000, người dùng Internet ở Thụy Điển chiếm 35% dân số nước này, so với 20% của người Anh. Chỉ có 5% người ở Tây Ban Nha là Cư dân mạng, bằng một nửa con số của Pháp (10%) và chỉ bằng một phần ba so với con số của Đức (15%).
Về chi tiêu mua sắm trực tuyến, người Anh đã chi ngân sách cao nhất cho mua sắm trực tuyến, 87 bảng, tiếp theo là người Thụy Điển với 76 bảng. Người Pháp và người Đức đã phân bổ số tiền tương tự cho Internet, lần lượt là 57 bảng Anh và 46 bảng Anh, so với chỉ 10 bảng Anh mà người dùng Internet ở Tây Ban Nha chi cho mua sắm trực tuyến.

Trong quá trình sử dụng tài liệu của SYM, bạn cần hỗ trợ bạn có thể liên hệ Fanpage SYM English để nhận hỗ trợ nhanh nhất từ SYM.

Để tải thêm nhiều tài liệu học IELTS các bạn vào Group Facebook để tải!

Đăng ký kênh youtube : https://bit.ly/dang-ky-kenh-SYM để xem nhiều video có ích giúp bạn tăng band điểm.

SYM English chúc bạn học IELTS thật tốt với bài mẫu Internet usage.

Ms. Nguyen Thi Thu Huong, IELTS 8.0.

Lịch khai giảng Liên hệ Học thử